วารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ PEER REVIEW

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(Reviewers)  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. คณะบดีคณะพุทธศาสตร์
พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,ดร. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. ศูนย์อาเซียนศึกษา
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระมหาสุพจน์ สุเมโธ,ดร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระถนัด วฑฺฒโน,ดร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
   
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ศ.ดร.รัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.ญาณกร  โท้ประยูร

สถาบันรัชต์ภาคย์

   


   
   
   
   

วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓ e-mail. tak.punyada@gmail.com www.jmndnst.com Development and Design by 7Days Creations
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน